Uppförandekod för leverantörer

Pulsteknik uppförandekod för leverantörer sammanfattar de etiska värderingar som Addtechkoncernen (”Addtech”) anser ska gälla i relationen med alla våra leverantörer av produkter och tjänster. Koden är baserad på FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag, konkurrenslagstiftning och anti-korruptionsregler.

Uppförandekod för leverantörer_2022>>